Publikációk

Könyvek, önálló kiadványok

A főiskolai és az egyetemi képzés kapcsolata a többszintes jogászképzésben
Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, 1977

A többlépcsős képzés lehetőségei a jogi oktatásban
ELTE Jogi Továbbképző Intézet, 1977

Szemelvénygyűjtemény a jogszociológia tanulmányozásához
Budapest, 1982 (Szerkesztés,válogatás és a bevezető tanulmány megírása 5-19.o.)

Bevezetés az állam- és jogtudományokba.
Egyetemi jegyzet, Budapest, 1984 (Szerk. Samu Mihály) 21-72.o.

Jogelméleti alapok
ELTE Jogi Továbbképző Intézet, 1989

Állam- és jogelmélet
Államigazgatási Főiskola, 1989 (Samu Mihállyal közösen)

Állam- és jogelmélet II. rész
Tankönyvkiadó, 1990 (Samu Mihállyal közösen)

A társadalomtudományok sajátosságai. Az államok rendszerezése. Segédlet az állam- és jogelmélet tanulmányozásához
Államigazgatási Főiskola, Budapest 1991

Jogelméleti alapok. Jegyzet a társadalombiztosítási szakemberek főiskolai képzéséhez
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1996

Jogbölcselet
Rejtjel Kiadó, Budapest 1998 (Samu Mihállyal közösen)

Jogelméleti alapok.
Budapest, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, 2002. (Korábbi kiadás: 1996)

Jogi Alaptan
Osiris, 2006 (Korábbi kiadások: 1992, 1998, 2000, 2003)

Könyvrészletek, könyvben megjelent tanulmányok

Bevezetés az állam- és jogtudományokba. Jegyzet a Rendőrtiszti Főiskola számara.

  1. XI. fejezet A jogérvényesülés 1-4. pont 168-182.o.

Einige Fragen der Methoden der Rechtswissenschaft
In: Grundfrage der Methodologie der marxistisch-leninistischen Rechtswissenschaft.
Leipzig 1975. S.30-35.

Objektive Gesetze des Rechts und Handeln
In: Rechtswissenschaft und objektive Gesetze der Gesellschaft.
Leipzig 1977. S.155-167.

Politikatudomány, állam- és jogtudomány
In: A marxista politikatudomány helye. TIT Budapest, 1977. 49-59.o.

Die subjektive Rechte und die rechtliche Widerspiegelung
In: Zum subjektiven Recht im Sozialismus. Leipzig 1978. S.1161-165.

Die gesellschaftliche Funktion der Rechtswissenschaften und die rechtliche Widerspiegelung
In: Das Recht als Widerspiegelung Leipzig 1979. S.201-208.

A jogi felelősség alapja – avagy mire jó a felelősségelmélet.
In: Felelősség és szankció a jogban. KJK Budapest, 1980. 57-108.o.

A stabilitás illetőleg a mobilitás kívánalma a közigazgatási szerv részéről
In: A közigazgatás személyi állománya. KJK Budapest, 1980. 460-479.o. (Kovács Józseffel közösen)

Das System der rechtlichen Regelung und das juristische System
In: Rechtstheoretische Probleme des Systems der rechtlichen Regelung im Sozialismus. Leipzig 1981. S.124-128.

Politikatudomány, állam- és jogtudomány
In: Politikatudományi Tanulmányok (szerk.: Polgár Tibor) Budapest, 1981. 54-68.o.

Einiges über die Gesetzmässigkeiten des sozialistischen Rechts
In: Bildung und Wirkung des sozialistischen Rechts. Leipzig 1982. S.170-171.

Marx politikai-jogi gondolkodásának aktuális kérdései
In: A marxista államelmélet aktuális kérdései. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar kiadása. Budapest, 1983. 113-162.o.

Az Állam- és jogelmélet oktatása Egyetemünkön (Samu Mihállyal közösen)
In: Az Állam és Jogtudományi Kar szerepe a magyar jogtudomány fejlődésében. Budapest, 1985. 315-392.o.

Einige staats- und rechtstheoretische Fragen der die Rechtsschöpfung betreffenden Rechtspolitik
In: A jogpolitika tudományos megalapozásának jogelméleti problémái, 1986. 239-264.o.

A szankcionálás és a szankció a jogi felelősségi rendszerben
ELTE ÁJK, 1990. A jogi felelősség- és szankciórendszer elméleti alapjai, 114.o.

A polgári engedetlenségről
In: A polgári engedetlenség helye az alkotmányos demokráciákban (A Bibó István Szakkollégium 1991. március 9.-10.-i Konferenciájának előadásai és vitája)
Budapest 1991. 187-190.o.

A jogalkotás és a jogforrási rendszer néhány kérdéséről
In: Jogalkotás a jogállamban (Az 1992. december 9-i szakmai tanácskozás dokumentumai) (szerk.: Weber Attila) Politikatörténeti Alapítvány, Budapest, 1993. 87-95.o.

Előszó
In: Georg Jellinek: Általános államtan
Osiris-Századvég, 1994. 7-21. o.

A jog és a magyar átmenet
In: Vissza a történelemhez… Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára (szerk.: Izsák Lajos és Stemler Gyula)
Napvilág Kiadó, Budapest, 1996. 377-388. o.

Az állam társadalmi szerepe
In: Államelmélet (szerk.: Takács Péter) Bíbor Kiadó, Miskolc, 1997. 52-72. o.

Georg Jellinek jogfelfogása
In: Jogelméleti jogesetek, portrék, szemelvények. (összeállította: Szigeti Péter)
Rejtjel Kiadó, Budapest, 1998. 23-30. o.

Jegyzetek [a kárpótlással kapcsolatos törvényekhez]
In: Kárpótlás és kárrendezés Magyarországon 1889-1998.
(Összeállította: Berényi Sándor, Hubai László, Izsák Lajos, Petri Edit, Szilágyi Péter, Szuhay Milós és Nagy Ferenc, a szerkesztőbizottság elnöke. Szerkesztette: Petri Edit.)
Napvilág Kiadó, Budapest, 1999.
106-111, 131-136, 145-149, 150-151, 152-155, 163, 165, 176-178, 203-206, 209-212, 215-216. oldalak

A kompromisszum dícsérete avagy Hermann Heller és a szociális jogállam.
In: „Képzeljetek embert”. Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára. (szerk.: Bihari Mihály és Cieger András)
Korona Kiadó – ELTE ÁJK Politológiai Tanszék. Budapest, 1999. 67-75. o.

Az államelmélet mint valóságtudomány.
In: Alkotás a társadalomtudományok határán Emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére. ELTE ÁJK Budapest, 1999. 193-199. o.

A magyar jogbölcselet a 20. században.
In: Magyarország a XX. században IV. kötet Tudomány és oktatás (szerk.: Kollega Tarsoly István)
Szekszárd, Babits Kiadó, 2000.

Parlamentáris jogállam és jogforrási rendszer
In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére
ELTE BTK Budapest, 2000. Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, 563-574. o.

Magyar jogbölcselet: Tradíciók és perspektívák
In: A magyar államiság ezer éve. Szerk.: Gergely Jenő és Izsák Lajos
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2001. 257-270. o.

A természetjogtan és a jogpozitivizmus lehetőségei és korlátai napjainkban, Natura Iuris.
In: Természetjogtan – jogpozitivizmus – magyar jogelmélet. Szerk.: Szabó Miklós.
Miskolc, Bíbor Kiadó, 2002. (Prudentia Iuris) 43-58. o.

Jogalkotás, törvényhozás, kódex.
In: Kodifikáció. Tanulmányok. Összeállította: Takács Péter
ELTE ÁJK Budapest, 2002

Adalékok a bírói hatalom expanziója és autonómiája mint elméleti kérdés és mint jogpolitikai kihívás kérdéséhez.
In: A bírói hatalom kérdései (Szerk.: Nagy Zsolt)
Szegedi TE, Szeged 2003. 123-134. o.

A jogbölcselet oktatása a jogi karon
In: A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Szerk.: Takács Péter.
ELTE ÁJK 2003., 50-77. o.

A jog normativitása és a jogi norma
In: Regula Iuris. Szabály és/vagy norma a jogelméletben. Szerk.: Szabó Miklós
Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 31-62. o.

A politikai felelősség sajátosságai – adalékok a politikai felelősség analitikájához
In: Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára (szerk.: Cs. Kiss. Lajos és Karádi Éva)
ELTE ÁJK Filozófiai Tanszék, 2004. 125-145. o.

A jogbölcselettel szembeni kihívások a harmadik évezred kezdetén –Magyarországról nézve
In: Közjogi intézmények a XXI. században. Jogfilozófiai és politikaitudományi szekció. Szerk.: Andrássy György és Visegrády Antal
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs 2004. (Ténylegesen 2005-ben jelent meg)

Jogbölcselet és politikai filozófia
In: Államelmélet – politikai filozófia – jogbölcselet (Szerk.: Szigeti Péter) Leviatán (különszám) Országos Tudományos Konferencia Győr, 2004. szeptember 3-4. Universitas– Győr Kht. 2005.

Állam és gazdaság Hermann Heller államelméletében
In: Gazdaság és Jog, Szakács István ünnepi tanulmánykötet (szerk.: Steiger Judit), Gondolat, Budapest, 2005. 126-135. o.

A szuverenitáselméletek válsága és a népszuverenitás.
In: Ius Unum, lex multiplex. Liber Amicorum studia Z Péteri dedicata Szent István Társulat Budapest, 2005. 389-413. o.

Ságvári és a Magyar Köztársaság /Ságvári and the Hungarian Republic
In: A Ságvári dosszié. A legfelsőbb bíróság és a jogállam /The Ságvári dossier. The Supreme Court and the Rule of Law
Pannonica Kiadó, 2006 (Szerk.: Krausz Tamás, Léderer Pál, Tamás Tibor) 104-108., ill.248-252. o.

A weimari köztársaság államelméleti vitái
In: Köztársaság a modern történelem fényében (Szerk.: Feitl István)
Budapest, Napvilág Kiadó, 2007.

Folyóiratokban megjelent tanulmányok

Az állami funkció fogalmáról
Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Tomus XIII: 1971. 168-172.o.

Közvélemény és politikai rendszer
Állam- és Igazgatás 1973. 281-286.o.

A jogi felelősség fogalma és alapja
Jogtudományi Közlöny 1974. évi 6. sz. 280-292.o.

A jogi felelősség társadalmi érvényesülése és feltételei
Jogtudományi Közlöny 1974. évi 9. sz. 503-512.o.

Az állam- és jogtudományi kutatások néhány módszertani kérdése
Jogtudományi Közlöny 1975/11. 649-655. o.

Az állam- és jogtudományi kutatások metodikája
Jogtudományi Közlöny 1975. évi 12. sz. 714-718.o.

Az üzemi és területi elv lehetőségei a szocialista társadalom politikai intézményrendszerében
Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Tomus XVIII. 1976. 167-280.o.

Mobilitás és a személyzeti politika lehetőségei a tanácsi igazgatásban
Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Tomus XXII. 1979. 301-328.o.

A jogszociológia alapja és további problémái
Gazdaság és Jogtudomány 1980. évi 3-4. 449-472.o.

A jelenkori kapitalizmus politikai válsága kérdéséhez
In: Politikelméleti Tanulmányok Tudományos Szocializmus Füzetek 58. sz. 1980. 66-92.o

Fejezetek az ELTE Állam- és Jogelméleti Tanszékének történetéből
In: Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Tomus XXVI. (1984) 105-150. o.

A jogalkotási jogpolitika néhány állam- és jogelméleti kérdése
In: Társadalomkutatás, 1985/3.11-23. o.

Törekvések a jogi felelősség fogalmának a továbbfejlesztésére
In: Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Tomus XXVII. Bp. 1985. 153-169.o.

Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete c. munkája és a marxista államelmélet.
Állam és Igazgatás 1985/9.sz. 845-848.o.

Társadalmi felelősség – jogi felelősség
In: Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Tomus XXVIII. Bp. 1986. 121-140.o.

Lehren einer verantwortungstheoretischen Diskussion
In: Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Tomus XXVIII. 1986. 221-244. o.

A jogi felelősségi rendszer sajátosságai és alapkategóriái
Jogtudományi Közlöny 1986. évi 12. szám 597-604.o.

A szocialista jog történeti alapjai és fejlődésének aktuális tendenciái
Állam- és Jogtudomány XXIX. (1986) 2. szám 347-354.o.

Az állami szervek rendszerének fejlődése Magyarországon a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulása után
In: MSZMP Bpi Biz Okt Ig Elméleti és módszertani közlemények 1989/1.sz. 77-113.o.

Zur theoretischen Grundlegung der Rechtspolitik der Gesetzgebung
In: Theoretische Grundlagen der Rechtspolitik Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie Beiheft 54. 1992. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 104-110. o.

Elévülés, visszaható hatály, alkotmányosság
Magyar Jog 1992/6. 338-339.o.

Verfassungsstaatlichkeit und Veränderung des Rechts in Ungarn
Rechtstheorie 26. Bd. 1995. H. 3. S. 305-328.

A katonai demokrácia pszeudoállama
Rubicon 1997/8:4-6.

The System of Sources of Law and The Rule of Law in The Flow of the Change of Regimes.
Rechtstheorie Beiheft 20, S. 1-14. Duncker & Humblot Berlin

Die Anfänge der der ungarischen Rechtsphilosophie
Annales Iniversitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica, Tom. XLIII. Budapest, 2003.

A jogbölcselettel szembeni kihívások a harmadik évezred kezdetén –Magyarországról nézve
Magyar Közigazgatás LIV. (2004) 3, 141-147. o.

Szabó Imre szocialista normativizmusa
Világosság 2004/4 (XLV.) 23-33.

A jogfogalom és a törvényesség Szabó Imre jogelméletében
Leviatán Tomus II. 2005. Universitas-Győr Kht. Győr 69-96.

A Tiszta Jogtan államelméleti fogantatása
Világosság 2005/10. 47-63. o.

Garanciatörvény és parlamentáris köztársaság
Fundamentum 2005/4. 120-126. o.

Elektronikus folyóiratokban

Die ungarische Rechtsphilosophie nach dem zweiten Weltkrieg. Der sozialistische Normativismus.
In: Jogelméleti Szemle 2003/2.sz.
http://jesz.ajk.elte.hu/szilagyi14.html

Szabó Imre szocialista normativizmusa (Adalékok a szocialista normativizmus ideológiakritikájához)
In: Jogelméleti Szemle 2003/4.sz.
http://jesz.ajk.elte.hu/szilagyi16.html

Opponensi vélemény Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete című doktori (Phd) értekezéséről
Jogelméleti szemle 2006/4
http://jesz.ajk.elte.hu/szilagyi28.mht

Könyv- és konferenciaismeretések

A IX. Országos Felszabadulási Tudományos Diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciója
Magyar Jog 1971. évi 2. sz. 120-122.o.

Az állam- és jogelmélet új egyetemi tankönyve
Jogtudományi Közlöny 1971. 268-273.o.

Vitaülés a szocialista állam kérdéseiről
Állam és Igazgatás 1971. évi 7. sz. 657-660.o.

Társadalomtudomány, politika, jog
Szociológia, 1975. évi 4. sz. 449-452.o.

Vitaülés a jogi felelősség kérdéséről
Magyar Jog, 1975. évi 10. sz. 621-622.o.

Vigh József: Kauzalitás, determináció és prognózis a kriminológiában
Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Tomus XXIV. (1982. 392-404. (magyarul) ill. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Sectio Iuridics Tomus XXIV. 341-346. o. (angolul)

Social Determination, Criminal Responsibility and Prognosis
Acta Juridica 30. (1-2.) 1988. 207-232.p.

Megszálló hatalom és korlátozott szuverenitás
MÚLTUNK 1996/1. 245-250. o.

Újságcikkek

Politika, tudomány és alkotmányozás
Magyar Nemzet 1994 szeptember 12. 15. o.

Ságvári és a Magyar Köztársaság
Népszabadság 2006. március 29. 14. o.